ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ

До обществеността

„ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ е адвокатско дружество, учредено по Закона за адвокатурата през 2013 г., със седалище в гр. София, България. От създаването си екипът на Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ практикува, специализира и задълбочава познанията си в областта на наказателното, гражданското, търговското и административното право, като предоставя на своите клиенти висококачествени услуги във всеки един аспект от различните правни клонове. Принципите, от които се ръководим при предоставяне на адвокатските ни услуги, са висок професионализъм, доверие, коректност, пълна конфиденциалност и отговорно отношение към всеки казус.

УСЛУГИ И СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

 • 1. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД, АРБИТРАЖ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

 • 2. ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, КООПЕРАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 • 3. ОБЛИГАЦИОННО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

 • 4. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

 • 5. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПТП ИЛИ ЛЕКАРСКА ГРЕШКА (ЛЕКАРСКИ ДЕЛИКТ)

 • 6. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

 • 7. ТРУДОВО ПРАВО

 • 8. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС, ОБЖАЛВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД КЗК И КЗП

 • 9. ВЕЩНО ПРАВО, ИНВЕСТИЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ИМОТИ, ДЕЛБА НА ИМУЩЕСТВО

 • 10. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

 • 11. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СТРАСБУРГ

 • 12. СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • 13. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

 • 14. БАНКОВО ПРАВО

 • 15. ДАНЪЧНО ПРАВО

Научете повече