Услуги и сфери на дейност

1. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД, АРБИТРАЖ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ предоставя компетентно и пълно процесуално представителство в производства пред български съдебни и арбитражни институции, както и пред различните административни органи в страната, пред органите на МВР, Следствие и Прокуратура. При необходимост, Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ съдейства за своевременно организиране на процесуално представителство и защита и в други европейски страни.

2. ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, КООПЕРАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ осигурява пълно правно обслужване на търговски дружества, ЕТ, кооперации, юридически лица с нестопанска цел и граждански дружества, от учредяването им и постоянното правно обслужване на тяхната дейност, до представителството им пред съдебни, арбитражни и административни институции по всеки отделен казус. При предоставяне на правното обслужване и съдействие съобразяваме спецификата на дейността на търговеца и анализираме в дълбочина същността на конкретния казус, за да намерим заедно най-доброто решение. В отношенията си с клиентите държим на взаимното доверие и сътрудничество, с цел изграждане на дългосрочно партньорство.

3. ОБЛИГАЦИОННО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

Екипът на Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ предоставя съдействие при преговори, подготовка, сключване и изпълнение на договори и споразумения в гражданския и търговския оборот, както и представителство по извънсъдебни и съдебни спорове във връзка с тях. Съобразявайки динамиката на оборота и обществените отношения, екипът ни осигурява пълна и адекватна защита на интересите на клиентите си.

4. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Екипът ни се състои от професионалисти с доказан опит в наказателноправната материя. Предоставяме защита по досъдебни и съдебни производства, от повдигане на обвинение, налагане на мярка за неотклонение и процесуална принуда, до процесуално представителство пред съд. Подхождайки с необходимото внимание и лична ангажираност към всеки отделен казус, съдействаме при извършване на необходимите процуално-следствени действия с участието на обвиняемото лице, при обжалване на постановената му мярка за неотклонение, както в досъдебната, така и в съдебната фаза. Във всяко поето от нашия екип наказателно производство се стремим към доказване на всички факти по делото, посредством ангажирането на всички необходими за тази цел доказателства. Осигуряваме процесуално представителство както по дела от общ характер, така и по частни наказателни производства, в производства по сключване на споразумения и одобряването им от съда. След приключване на наказателното производство оказваме пълно съдействие на клиентите си за връщане на веществените доказателства, иззети в наказателното производство, възстановяване на сумите по платени гаранции, а след изтичане на съответния срок – и при подаване молба за реабилитация на осъдени лица.

Екипът ни е специализиран и покрива защитата по повдигнати обвинения за всички престъпления по НК.

Осъществяваме процесуално представителство още и в производства по възобновяване на наказателни дела.

Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ осъществява представителство и на пострадали от престъпления физически лица и ощетени от престъпленията юридически лица, като съдейства за получаване на претендираните от тях обезщетения за претърпени вреди.

5. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПТП ИЛИ ЛЕКАРСКА ГРЕШКА (ЛЕКАРСКИ ДЕЛИКТ)

  • Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ е специализирано в предоставянето на защита на пострадали при автопроишествия лица, като осигурява пълно представителство пред Застрахователни дружества, Гаранционния фонд на Република България и Съюза на българските автомобилисти. Екипът на дружеството оказва правна защита и съдействие на пострадалите лица пред органите на досъдебното производство и компетентните съдилища в случай на образувано наказателно производство срещу виновен водач, с цел максимална защита на техните права и законни интереси.
  • Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ оказва правна защита и при необходимост процесуално представителство на потърпевши от лекарски деликт (т.нар. лекарска грешка). Екипът на дружеството си сътрудничи с висококвалифицирани специалисти в различните области на медицината с цел изясняване спецификата на всеки казус.

6. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ съдейства за защита правата и интересите на физически и юридически лица при възникнал спор относно изплащане на застрахователни обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност“, застраховка “Каско“ и други застраховки на имущество, застраховки живот, застраховки професионална отговорност и др. Екипът на дружеството съдейства, както при изплащане на несправедливи като размер застрахователни обезщетения, така и при отказ за изплащането им от застрахователя.

7. ТРУДОВО ПРАВО

Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ оказва правна защита и процесуално представителство при трудова злополука, незаконно уволенение и неизплатени трудови задължения и обезщетения.

Осъществяваме още и представителство на работодатели при възникнал спор с техни работници и служители, като съдействаме за максимална защита интересите и на двете страни и разрешаване на спора в духа на взаимното разбирателство.

8. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС, ОБЖАЛВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД КЗК И КЗП

Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ предоставя пълно процесуално представителство по административни дела пред компетентните на територията на Република България административни съдилища, както и пред Върховния Административен съд. Екипът ни осъществява  представителство пред различните органи на администрацията за съдействие при снабдяване с издавани от тях официални документи и обжалването им по надлежния ред. Предоставяме още и защита срещу незаконосъобразни наказателни постановления, издадени от органите на МВР и други държавни органи. Екипът ни е специализиран и в обжалване на актове по Закона за обществените поръчки и други актове пред КЗК.

Предоставяме пълно съдействие за извънсъдебна и съдебна защита  правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

9. ВЕЩНО ПРАВО, ИНВЕСТИЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ИМОТИ, ДЕЛБА НА ИМУЩЕСТВО

Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ предоставя пълно правно облужване  на продавачи и купувачи при разпореждане или придобиване на имущество, услугите, предоставяни от адвокатите включват пълно проучване на съответното имущество за евентуално наличие на права и/или претенции на трети лица върху него, в това число липса или наличие на тежести и наличие на съдебни производства по отношение на същото, участие в преговори, сключване на предварителни договори и подготовка на нотариални актове за изповядване на сделки, пълно правно облсужване в процедурите по инвестиции в невдижими имоти, по договори за наем и управление на недвижимо имущество. Дружеството, също така, осигурява процесуално представителство пред съд и компетентните административни органи по вещноправни казуси, както и в производства по доброволна и съдебна делба.

10. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ осигурява пълна защита и съдействие по изпълнителни дела, с цел максимално удовлетворяване на кредиторите, чрез използване на най-подходящите за всеки отделен казус мерки (изпълнителни способи)

Осигуряваме още и защита на длъжници при незаконосъобразно принудително изпълнение, насочено срещу тях и имуществото им.

11. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СТРАСБУРГ

Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ е специализирано в оказването на представителство пред Европейски съд по правата на човека в Страсбург, като съдейства за защита на правата и законните интереси на клиентите си, когато на национално ниво, от българските държавни органи и институции, такава защита не е получена.

12. СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Адвокатското дружество предоставя защита и съдействие по дела по развод, както по взаимно съгласие, така и по искане на един от съпрузите, в производства по установяване на режим на лични отношения между родител и дете, по дела за издръжка на дете или съпруг, в производства по установяване и оспорване на произход, включително в хипотезата на починал родител, в производства по осиновяване и отмяна на осиновяването, в производства по обявяване на безвестно отсъствие и смърт.

13. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ предоставя консултации и пълно съдействие за процесуално представителство по дела за защита от домашно насилие.

14. БАНКОВО ПРАВО

Предоставяме пълно правно обслужване на физически и юридически лица пред банкови институции на територията на Република България, а по необходимост и на територията на ЕС, във връзка с кредитиране, депозити, сключване на договори за депозити, влогове и инвестиционни услуги. Адвокатско дружество „ТОШЕВ И ПАРТНЬОРИ“ предоставя още и консултации и анализ по вече сключени договори с банки, като дава компетента оценка за законосъобразното им изпълнение, а при необходимост предприема преговори със съответната банка или процедура по прекратяване или изменение на сключените договори.

15. ДАНЪЧНО ПРАВО

Екипът ни предоставя защита срещу незаконосъобразни ревизионни актове, като покрива осигурява процесуално представителство в административното производство по издаването им и в последствие обжалването им пред компетентните административни съдилища.